OnsThuus.nl

Inloggen of inschrijven

OnsThuus.nl regels


Door je in te schrijven op OnsThuus.nl verklaar je je akkoord met onderstaande regels. Lees deze daarom goed door vóór je je inschrijft. Indien je niet akkoord gaat met deze regels, dan kun je beter deze buurtsite niet gebruiken. (Het zijn geen 'rare' spelregels, dus vrees niet)

Doel
Het doel van OnsThuus.nl is om de bewoners, organisaties en ondernemers met elkaar in verbinding / contact te brengen en te stimuleren om meer met elkaar te delen van wat er allemaal al is in onze gemeente. Belangrijke waarden voor ons zijn: vertrouwen, betrokkenheid met elkaar en plezier.

Om informatie op deze site te kunnen plaatsen, moet je je inschrijven. Hierbij zijn je juiste (lees: echte) voornaam, achternaam, postcode, huisnummer en e-mailadres verplicht.

Fatsoensnormen
We verwachten van je dat je je aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt op de site. Inhoud die hieraan niet voldoet, wordt verwijderd.  

Informatie plaatsen
Ingeschreven bewoners, organisaties en professionals kunnen zelf informatie plaatsen op OnsThuus.nl. Als je dit doet, dan verklaar je:

 • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven. (De buurtverbinders van OnsThuus.nl vinden het natuurlijk wel zo netjes dat je even meldt dat je informatie van ons platform, met een bronvermelding, wilt gebruiken)
  Dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging
 • de exploitant van deze buurtsite te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie

 • bij de inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in je profiel als je gegevens veranderen

 • bij de inschrijving op OnsThuus.nl zelf een veilig wachtwoord te kiezen. Als je denkt of weet dat iemand zonder toestemming toegang heeft gekregen tot de inloggegevens dien je zo snel mogelijk je wachtwoord te wijzigen en/of hierover te informeren

 • dat als je ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker dat  dit een overeenkomst tussen jou en deze andere gebruiker is. Daarmee is de exploitant van OnsThuus.nl geen partij bij de overeenkomst die je sluit of de afspraak die jij maakt met andere gebruikers

 • je zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten. Dit houdt in dat jij je aan gemaakte afspraken moet houden en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering

 • onze platform is geen reclame site. Ondernemers uit onze gemeente zijn natuurlijk welkom om onze inwoners te informeren en een commerciële pagina op OnsThuus.nl is nog steeds gratis. We vragen je als plaatselijke ondernemer dan ook om regelmatig leuke of interessante content te plaatsen en we stellen het natuurlijk erg op prijs als je OnsThuus.nl eens wilt sponsoren in het geval van prijsvragen en promotie activiteiten.

Privacy
OnsThuus.nl  handelt altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens om de privacy te waarborgen. Zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekt OnsThuus.nl geen persoonlijke informatie aan derden.

Inhoud OnsThuus.nl
De exploitant van OnsThuus.nl en Munity Services aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden op bovengenoemde wijze op de site geplaatste informatie en/of voor de inhoud van sites waarnaar door middel van links wordt verwezen. Bij de samenstelling van de inhoud van deze site is uiterste zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) correct is. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site.

Om misbruik te voorkomen, mag de informatie van deze site niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Bewerken van de originele informatie mag alleen als het bewerkte materiaal met een zelfde licentie wordt verspreid. De gebruiker dient dan bij het verspreiden en/of bewerken de naam van de maker te vermelden.

Schrijf nu in! Inschrijven
Inschrijven doe je met naam, voornaam, adres en e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

Verder
Ons platform is een laagdrempelig en open platform. Vind je het niet prettig om meer over jezelf te vertellen of je organisatie of wil je je profiel liever onzichtbaar houden? Dan is ons platform misschien niets voor jou.

De Sociale Kaart beheerder van OnsThuus.nl heeft de bevoegdheid om contact op te nemen en indien nodig een account op inactief te zetten tot er een reactie is geweest.

Als buurtverbinders en /of redactie hebben wij de mogelijkheid (nieuws)berichten op de frontpagina te plaatsen; het zogenaamde uitlichten. Echter daarbij behouden wij ons het recht om door deelnemers geplaatste berichten wat aan te passen. Het gaat dan om eventueel inkorten of aanpassen van zinnen of correctie van taalfouten.

Tot slot:
Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar zo nu en dan komt het voor dat we als OnsThuus.nl te maken krijgen met deelnemers die zich niet houden aan de huisregels.

Hier gaan we als volgt mee om:

 • in het geval dat berichten niet voldoen aan bovengenoemde criteria, nemen wij contact op met de schrijver met de bedoeling dit aan te passen of te verwijderen. In sommige gevallen verwijderen wij zelf het bericht op voorhand
 • we verzoeken de deelnemer onze huisregels te respecteren
 • indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, dan zal het account van de deelnemer worden verwijderd
 • in uiterste gevallen geven we de betrokken bezoeker een IP-ban op OnsThuus.nl en blokkeren we deze op de overige media waar OnsThuus.nl actief is.

Voor meer info mail je naar .


Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.